Vrijwilligersplan

Iedere (voetbal)vereniging drijft op het werk van vrijwilligers. Zonder deze mensen staat het bestaan van de club op losse schroeven.

Op de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2013/2014 is daarom besloten om een transparant vrijwilligersbeleid op te zetten. Met dit vrijwilligersbeleid wordt geprobeerd om een nieuwe impuls te geven aan het vrijwilligerswerk dat binnen Forza Almere wordt verricht en moet worden verricht.

De korte geschiedenis van onze club heeft duidelijk gemaakt dat er slechts een klein groepje is dat zich actief inzet voor de club. Steeds zien we bij verschillende activiteiten dezelfde gezichten. Hier moet verandering in komen om van Forza Almere een levendige club te maken. Een club waar iedereen zich welkom, maar ook verantwoordelijk voelt. We hebben geconstateerd dat de club zich op dit moment, ondanks de goede sportieve prestaties in zwaar weer bevindt. Er is een terugloop in ledenaantallen en het blijkt bijzonder lastig om vrijwilligers aan de club te binden. Om deze omstandigheden te kunnen overleven zal de club kritisch moeten kijken naar haar organisatie en investeren waar mogelijk.

Dit vrijwilligersbeleid is dan ook bedoeld om een positieve bijdrage aan de Forza-familie te geven. De vrijwilligers vormen het kloppende hart van onze mooie club. Een gezonde, actieve vereniging heeft immers een grote aantrekkingskracht op potentiele nieuwe leden. Laat dit een eerste stap zijn naar een nieuw, duurzaam beleid waar Forza Almere jarenlang profijt van zal beleven.

Inhoud:

Voorwoord …………………… 1

 1. Doelstelling ………………… 2
 2. Uitgangspunten …………… 2
 3. Actieplan …………………… 3
 4. Vrijwilligerstaken ………….. 4
 5. Uitleg vrijwilligerstaken ……4

 

 1. Doelstelling

Het doel van dit vrijwilligersbeleid binnen Forza Almere is gericht op het gestructureerd en gericht werven en behouden van vrijwilligers. Vrijwilligers moeten worden ingezet op een voor hen geschikte en motiverende plek binnen de vereniging. Dit moet leiden tot het uitvoeren van zoveel mogelijk verenigingstaken door vrijwilligers. Daarnaast draagt dit bij aan het verhogen van een goede sfeer en een groot gevoel van saamhorigheid: het kenmerkende familiegevoel van Forza Almere. Bovendien zorgt dit voor een grote aantrekkingskracht van nieuwe potentiele leden. De vereniging moet een vereniging zijn waarbij iedereen zich genoodzaakt voelt om een steentje bij te dragen. Niet omdat het verplicht is, maar omdat men dat wil als lid van de vereniging. Bovendien is het goed voor ieders persoonlijke ontwikkeling, het staat goed op je CV en je kunt er leuke sociale contacten aan over houden. Het motto is: Forza Almere, een club waar iedereen zich welkom, maar ook verantwoordelijk voelt.

 1. Uitgangspunten

Er zijn uitgangspunten opgesteld om duidelijk te maken hoe wij de vereniging zien en wat belangrijk is in het vrijwilligerswerk.

 • Het vrijwilligersbeleid is nodig om structuur te creëren binnen de vereniging;
 • Wij stellen ons ten doel het verder ontwikkelen van het beleid door het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator en een vrijwilligerscommissie;
 • Werving van vrijwilligers moet een continu proces worden binnen de vereniging;
 • Forza Almere doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging;
 • Forza Almere vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daarin bij en hebben daar zelf baat bij;
 • Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende gedragsregels;
 • Een vrijwilliger die binnen Forza Almere een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid: “vrijwillig is niet vrijblijvend!”;
 • Wij verwachten van leden en ouders van jeugdleden dat ze zich inzetten voor de vereniging;
 • Forza Almere biedt vrijwilligers aan cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en scheidsrechtersopleidingen;
 • Forza Almere zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen;
 • Het moet leuk zijn om bij Forza Almere een functie uit te voeren;
 • Wij verwachten dat mensen makkelijker gevraagd kunnen worden voor een functie als het takenpakket beschreven is.In dit hoofdstuk worden concrete acties uitgeschreven om onze doelstelling te realiseren. De nadruk ligt op structuur en communicatie. Deze concrete acties moeten gehandhaafd worden door het bestuur. De controle hiervan ligt bij de leden. Bij vaststelling van dit plan verplicht het bestuur zich tot handhaving van dit actieplan en verplichten de leden zich tot controle op die handhaving.
 • Hieronder een overzicht:

3. Actieplan

 • Een functieoverzicht met bijbehorende takenpakketten zal op korte termijn ontwikkeld en uitgeschreven worden. Dit takenpakket zal op onze website geplaatst worden.
 • De vrijwilligerscoördinator moet het takenpakket onder de aandacht houden binnen hun commissie.
 • De vrijwilligerscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers.
 • De vrijwilligerscoördinator krijgt een plek binnen het bestuur. Om een oneven aantal bestuursleden te verkrijgen zal er nog een functie binnen het bestuur gecreëerd moeten worden.
 • Er zal met een vrijwilligersagenda gewerkt worden. Een dergelijke vrijwilligersagenda kan via onze site geraadpleegd worden. Ieder lid is verplicht om deze agenda in te vullen.
 • Aan het begin van elk seizoen (uiterlijk 4 weken na aanvang van de eerste wedstrijddag) wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd. Hier kunnen de verschillende vrijwilligers kennis maken met elkaar en met de club.
 • De vrijwilligerscoördinator draagt zorg voor een goede communicatie met de vrijwilligers en houdt ze betrokken en op de hoogte van de lopende zaken.
 • Het bestuur verzorgt ieder kwartaal een nieuwsbrief met de belangrijke items die in de vergaderingen besproken zijn of andere relevante informatie voor vrijwilligers.
 • De vrijwilligerscoördinator evalueert aan het eind van het seizoen samen met de vrijwilligers wat er goed ging en waar er verbeterpunten zijn.
 • Er zal een gesprek geregeld worden wanneer de vrijwilliger wil stoppen met de werkzaamheden. Hierdoor probeert de vrijwilligerscoördinator inzicht te krijgen in de eventuele bezwaren en problemen. Te denken aan een te hoge belasting, te weinig begeleiding, geen prettige sfeer, etc.
 • Er moet een vrijwilligerscommissie samengesteld worden om het beleid uit te kunnen voeren. Deze bestaat, bij voorkeur, naast de vrijwilligerscoördinator uit twee andere leden.
 • Meer inzetten op de sociaalmaatschappelijke functie van de vereniging, door actief verbinding te zoeken bij lopende projecten vanuit de gemeente. Zo kunnen er, aan de hand van de nieuwe Wet Werk en Bijstand, vrijwilligers aan de slag voor Forza Almere als verplichte tegenprestatie.
 • Meer samenwerken met maatschappelijke organisaties en scholen in de buurt door activiteiten in de buurt te organiseren, in samenwerking met de buurtsportcoaches of jongerenwerkers.
 • Stageplekken aanbieden voor leerlingen van het ROC en Hogeschool Windesheim.Onze club heeft vrijwilligers nodig voor de hieronder genoemde taken:

4. Vrijwilligerstaken

 • Trainers m/v
 • Assistent Trainers m/v
 • Coaches m/v
 • Wedstijdsecretariaat m/v
 • Kantinemedewerkers m/v
 • Toezichthouders m/v
 • Scheidsrechters m/v
 1. Uitleg vrijwilligerstaken

Trainers:
taakomschrijving volgt nog

 

Assistent trainers:
taakomschrijving volgt nog

 

Coaches:
taakomschrijving volgt nog

 

Wedstrijdsecretariaat:
Wedstrijdsecretariaat (zaterdag)
Aantal vrijwilligers:   2

Computer aanzetten in de bestuurskamer en Sportlink (KNVB) activeren.

Limonade klaar maken voor alle spelers die om 9.00 uur moeten voetballen.

Materiaal voor de scheidsrechters klaarmaken in de scheidskleedkamer.

Verwelkomen de trainers/begeleiders van alle teams en doorgeven in welk kleedkamer en veld moet het desbetreffende team bevinden.

Noteren alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden op het wedstrijdprogramma (papier).

8.00 uur            Aanvang vrijwilligersdienst

9.00 uur            Starten van de eerst blok wedstrijden (F-pupillen).

10.30 uur          Starten tweede blok wedstrijden (E-pupillen).

12.30 uur           Starten derde blok wedstrijden (D en C-junioren).

14.30 uur          Starten vierde blok wedstrijden (B, A junioren, Zaterdag senioren).

16.00 uur          Einde dienst (afhankelijk van het aantal die gespeeld zullen worden volgens de KNVB programma).

Opmerking: de aangegeven tijden zijn puur indicatief. Is geen uitzondering dat de teams op een totaal andere moment van de dag zullen beginnen met voetballen. Eigen inzicht en flexibiliteit in deze is zeker gewenst.

 

Wedstrijdsecretariaat (zondag)
Aantal vrijwilligers:   2

Computer aanzetten in de bestuurskamer en Sportlink (KNVB) activeren.

Verwelkomen de trainers/begeleiders van alle teams en de KNVB scheidsrechter en doorgeven in welk kleedkamer en veld moet er de desbetreffende team bevinden.

11.00 uur           Aanvang vrijwilligersdienst

12.00 uur          Starten van de wedstrijden (Zondag senioren). Aan het einde van deze wedstrijden wordt de WDF door de KNVB scheidsrechter aangevuld op Sportlink.

14.30 uur          Starten van de tweede senioren wedstrijd. Aan het einde van deze wedstrijden wordt de WDF door de KNVB scheidsrechter aangevuld op Sportlink.

16.00 uur          Einde dienst (afhankelijk van het aantal die gespeeld zullen worden volgens de KNVB programma).

Opmerkingen: de aangegeven tijden zijn puur indicatief. Is geen uitzondering dat de teams op een totaal andere moment van de dag zullen beginnen met voetballen. Eigen inzicht en flexibiliteit in deze is zeker gewenst.

 

Kantinemedewerkers:
De ondersteuning achter de bar m.b.t. het verkopen van versnaperingen en netjes houden van de kantine (schoonmaak tafels, prullenbakken, vloer, e.d).

 

Toezichthouders:
Toezichthouder (zaterdag)
Aantal vrijwilligers:   2

Bij begin van de dag, alle kleedkamers openen en gedurende de hele speeldag open laten.

De hekken van de velden openmaken.

Begeleiden naar de kleedkamers de trainers/begeleiders van alle bezoekende teams.

Bij aanvang van de dag de velden controleren op orde en netheid , incl. eventueel legen van de prullenbakken. Vuilniszakken liggen bij de bar. Dit herhalen rond het middaguur.

Toezicht houden op het gedrag van de toeschouwers voor, tijdens en na alle wedstrijden. Eventuele onregelmatigheden rapporteren aan het wedstrijdsecretariaat.

Voor de wedstrijden D- en C-junioren de hoekvlaggen ophalen uit de materiaalcontainer aan de rand van veld 1. En plaatsen bij de velden waar de junioren en senioren teams zullen spelen.

8.00 uur            Aanvang vrijwilligersdienst.

9.00 uur            Starten van de eerst blok wedstrijden (F-pupillen).

10.30 uur          Starten tweede blok wedstrijden (E-pupillen).

12.30 uur           Starten derde blok wedstrijden (D en C-junioren).

14.30 uur          Starten vierde blok wedstrijden (B, A junioren, Zaterdag senioren).

16.00 uur          Einde dienst (afhankelijk van het aantal die gespeeld zullen worden volgens de KNVB programma).

Laatste controle kleedkamers, hoekvlaggen terugzetten in de materiaalcontainer aan de rand van veld 1 en alle hekken van de velden sluiten.

Opmerking: de aangegeven tijden zijn puur indicatief. Is geen uitzondering dat de teams op een totaal andere moment van de dag zullen beginnen met voetballen. Eigen inzicht en flexibiliteit in deze is zeker gewenst.

 

Toezichthouder(zondag)
Aantal vrijwilligers:   2

Hekken van de velden openmaken.

Begeleiden naar de kleedkamers de trainers/begeleiders van alle bezoekende teams.

Controleren op orde en netheid de velden, incl. eventueel legen van de prullenbakken. (vuilniszakken liggen bij de bar). Dit herhalen halverwege de dag nogmaals herhalen.

Hoekvlaggen ophalen uit de materiaalcontainer aan de rand van veld 1 en plaatsen bij de velden waar de junioren en senioren teams zullen spelen.

Controleren aan het einde van ieder wedstrijd de gebruikte kleedkamers op orde en netheid.

Toezicht houden op het gedrag van de toeschouwer voor, tijdens en na alle wedstrijden. Eventuele onregelmatigheden rapporteren aan het wedstrijdsecretariaat in samenwerking met de aangewezen KNVB scheidsrechter.

11.00 uur           Aanvang vrijwilligersdienst.

12.00 uur          Starten van de eerst wedstrijden ( A1 en Zondag senioren).

14.30 uur          Starten van de tweede senioren wedstrijd.

16.00 uur          Einde dienst (afhankelijk van het aantal wedstrijden die gespeeld zullen worden volgens de KNVB programma).

Laatste controle kleedkamers, hoekvlaggen terugzetten in de materiaalcontainer aan de rand van veld 1 en alle hekken van de velden sluiten.

Opmerking: de aangegeven tijden zijn puur indicatief. Is geen uitzondering dat de teams op een totaal andere moment van de dag zullen beginnen met voetballen. Eigen inzicht en flexibiliteit in deze is zeker gewenst.

 

Scheidsrechters:
taakomschrijving volgt nog


Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies.
Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van:


Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten bekijken: