Cookie beleid Forza Almere

De website van Forza Almere is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan

Beleidsplan

VoetbalTechnisch BeleidsPlan van voetbalvereniging FORZA ALMERE

Het eerste voetbaltechnisch beleidsplan (VTBP) is voor het seizoen 2006-2007 samengesteld door
Ernesto Romano van de nieuwe op te richten voetbalvereniging Forza Almere, te Almere in
september 2005 opgemaakt en aldus na goedkeuring van het Gemeente bestuur van Almere is
deze vereniging ingaan voor het seizoen “2006-2007”. Dit voetbaltechnisch Beleidsplan is
herschreven door Ernesto Romano & Darl Douglas op 7 februari 2023
-Algemeen
-Beschrijving voetbalvereniging FORZA ALMERE
-Visie
-Doelstelling
-Plezier en RESPECT in het voetbal
-Het opleiden van jeugdvoetballers/sters
-Het selectie-indelingsbeleid
-Het begeleiden van senioren, junioren en pupillen
-Werving en opleiding
-Keepers
-Scouting
-Trainingen en wedstrijden
-Aanbod activiteiten binnen de vereniging
-Medische begeleiding
-Randvoorwaarden uitvoering
-Tot slot

Algemeen
Dit voetbaltechnisch beleidsplan is een plan waarin alle onderdelen en elementen, welke op het
technisch beleid van FORZA ALMERE van toepassing zijn, omschreven staan. Dit
voetbaltechnisch beleidsplan is het raamwerk voor de gehele vereniging en zal als zodanig worden
bewaakt op inhoud en uitvoering door de technische commissie die bestaat uit:
een voorzitter, coördinator senioren, coördinator junioren, coördinator pupillen/hoofdleiders,
coördinator scouting, coördinator opleidingen en ad hoc de hoofdtrainers senioren en jeugd.

Beschrijving voetbalvereniging FORZA ALMERE
Er kan zowel op prestatief als wel op recreatief gevoetbald worden. Trainingen van selectieteams
vinden plaats volgens een vast rooster, welke aan het begin van het seizoen wordt vastgesteld, en
worden geleid door een volgens de KNVB opgeleide trainersstaf. De medische verzorging is in
handen van een uitgebreide en deskundige staf.
De organisatiestructuur bestaat uit: Algemeen bestuur, Seniorencommissie, Jeugdcommissie,
Technische commissie, Commissie wedstrijdzaken, Reclame en sponsorcommissie,
Sportpark/materialen en privatiseringscommissie, Pers en propaganda commissie en een
Clubhuis/Evenementen commissie.

Visie
FORZA ALMERE wil een herkenbaar beleid voeren waarin de visie breed gedragen wordt.
Deze visie bestaat uit:

 Duidelijk opleidingstraject voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde
trainingen per leeftijdsgroep.
 Herkenbaar en aanvallend, dominant en initiatiefrijk spel in voornamelijk 4-3-3 systeem
met elftallen.
 Een pro actieve en meevoetballende doelverdediger.
 Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, doch het bovenstaande principe blijft primair.
Individueel belang gaat in principe voor teambelang in de opleidingsfase (resultaat
ondergeschikt).

Doelstelling
De algemene doelstelling is om voorwaarden te scheppen om voor iedere individuele speler
zijn/haar top te laten bereiken.
De primaire hoofddoelstelling in het kader van het technisch beleid is: het opleiden en ontwikkelen
van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen (van senioren tot jeugd) om op een zo
hoog mogelijk niveau te kunnen spelen.
 De secundair hiervan afgeleide doelstelling is:
 kwalitatief mindere voetballers op een zo aangenaam mogelijke manier laten functioneren
op prestatief/recreatief niveau.

Plezier en respect in het voetbal
Wangedrag en het niet in acht nemen van waarden en normen in het voetbal moet worden
bestreden! Dikwijls wordt gezegd dat agressie en geweld een maatschappelijk verschijnsel zijn,
maar dit is geen excuus om het te gedogen.
Wangedrag heeft niet alleen gevolgen voor het imago van het totale amateurvoetbal, maar ook
voor de motivatie van bestuur, leiders en vrijwilligers. Een krachtige aanpak van wangedrag is dan
ook van levensbelang voor het voortbestaan van het amateurvoetbal.
Wij zijn voornemens als bestuur stelling te nemen tegen wangedrag en het niet in acht nemen van
normen en waarden onder het motto van : “Tot hier en niet verder”. Dit betekent dat in
voorkomend geval personen hierop zullen worden aangesproken en dat na herhaling de
mogelijkheid bestaat dat iemand één of meerdere wedstijden wordt uitgesloten om te spelen.
In het uiterste geval kan iemand als lid geroyeerd worden.
Het optreden tegen overtredingen, wangedrag  etc. tijdens wedstrijden is in eerste instantie
voorbehouden aan de scheidsrechter. De kosten die de KNVB bij onze vereniging in rekening
brengt voor gele en rode kaarten zullen wij doorberekenen aan degene die de kaart heeft
ontvangen. Deze kosten worden via automatisch incasso geïncasseerd.
Ook het publiek speelt in toenemende mate een rol bij het vormen van wangedrag en kan
daarmee een negatieve uitstraling veroorzaken. Het individu langs de lijn- lid of geen lid-  toont
een grote betrokkenheid bij de voetbalwedstrijden. Als vereniging voelen wij hiervoor een zekere
verantwoordelijkheid. Bij ernstige overschrijding van de normen en waarden zullen wij corrigerend
optreden.  
Het opleiden van jeugdvoetballers/sters
FORZA ALMERE wil werken volgens de onderstaande opleidings- en coaching doelstellingen per
leeftijdscategorie op basis van Techniek – Inzicht en Communicatie (TIC):

Leeftijd Centraal Doel Inhoud
5 – 7 jaar BAL IS DOEL Voorfase: vaardigheidsspelvormen:

het leren beheersen van de
bal

richting, snelheid,
nauwkeurigheid
7 -11 jaar BAL IS MIDDEL Basisspel - Rijpheid spelinzicht en technische
vaardigheden ontwikkelen
dmv het spelen in
basisvormen

11 - 16 jaar WEDSTRIJD IS
MIDDEL

Wedstrijd-rijpheid
(11-11)

teamtaken, raken per linie
en posities ontwikkelen
door kleine en grote
wedstrijdvormen
16 - 19 jaar WEDSTRIJD IS DOEL Competitie-rijpheid Wedstrijd-coaching:
rendement,
wedstrijdrijpheid, mentale
aspecten

vanaf 19 jaar COMPETITIE IS DOEL Optimale rijpheid in
senioren/topvoetbal

Specialisatie of
multifunctionele
beïnvloeding

Het selectie indelingsbeleid
Algemeen
De eigen waarneming en visie van de trainers, technisch coördinatoren en scoutinggroep spelen
hierin een grote rol. Zij geven advies en bekijken intern de lagere teams. Een eerste selectie vindt
door hen plaats in overleg met de betrokken leider(s).
Selectieteams
De volgende teams worden als selectieteams aangemerkt: Senioren 1-2/JO19 1-2 /JO17- 1-2/ JO
15 1-2/ JO14-1-2/ JO13-1-2/ JO12-1-2 bij de JO 8 wordt niet gesproken van selectie.
Aantal spelers
De senioren selectiegroep 1,2 bestaat uit minimaal 26 spelers verdeeld in groepen van minimaal
16 tot maximaal 21 spelers. De niet selectie-elftallen senioren bestaan vanaf de 3e klasse KNVB
uit minimaal 16 en maximaal 18 spelers. Is het maximum overschreden gaat een wachtlijst voor
de senioren in werking. De jeugdselecties (Jo12 t/m Jo19) bestaan uit maximaal 32 spelers
verdeeld in twee groepen van 16 spelers. De JO8 t/m Jo10 groepen bestaan ook uit minimaal 8
spelers en maximaal 14 spelers. De overgebleven spelers worden ingedeeld in de niet
selectieteams. De niet selectie-elftallen bij de jeugd bestaan uit minimaal 14 en maximaal 16
spelers. Is het maximum overschreden gaat een wachtlijst voor de jeugd in werking.
Indelingen
Voor de senioren en junioren geldt de voorbereidingsfase (trainingen en oefenwedstrijden) als
selectieperiode. De selecties zijn voor de eerste competitie wedstrijd bekend. In principe moeten
dan alle posities in het eerste selectieteam bezet zijn en vindt aanvulling/vervanging plaats uit het
tweede selectieteam. Spelers, die vanaf de Jo12 groep, in een selectiegroep zijn opgenomen
kunnen alleen na overleg met de TC worden teruggezet.
Voor de groepen JO 19t/m JO12 worden aan het einde van het seizoen (in april/mei) indeling -,
selectie-wedstrijden gehouden om te komen tot een voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen.
 spelers uit niet-selectieteams kunnen hiervoor worden aangedragen door de begeleiding.
 alleen spelers die in aanmerking komen voor een selectiegroep spelen selectiewedstrijden.
 de hoofdleider screent vooraf de lijst van de betreffende leeftijdsgroep.
 de hoofdtrainer(s) beoordelen i.s.m. de coördinator TC en de hoofdleider(s) de spelers via
een beoordelingslijst en vormen na de wedstrijden een voorlopige selectielijst.
Indelingsrichtlijnen

Bij de indeling van de selectieteams dienen de volgende richtlijnen te worden gevolgd:
 JO 12-2, uitsluitend eerstejaars spelers afkomstig uit de Jo11-2
 JO 12-1, vrijwel uitsluitend eerstejaars spelers, (afkomstig uit JO 11-1)
 JO 13-2, vrijwel uitsluitend eerstejaars spelers (afkomstig uit JO 12 -2,
 JO 13 -1, vrijwel uitsluitend eerstejaars spelers (afkomstig uit JO 12 1)
 JO 14 -2, vrijwel uitsluitend eerstejaars spelers (afkomstig uit JO 13-2) aangevuld met
een beperkt aantal minder talentvolle eerstejaars spelers afkomstig uit de JO13-1 .
 JO14-1, vrijwel uitsluitend eerstejaars spelers (afkomstig uit de JO13-1)
 JO15-2, vrijwel uitsluitend eerstejaars spelers (afkomstig uit de JO 14-2) aangevuld met
een beperkt aantal minder talentvolle eerstejaars spelers afkomstig uit de JO 14-1.
 JO 15-1, vrijwel uitsluitend eerstejaars spelers (afkomstig uit JO 14-1)
 JO 17-2, vrijwel uitsluitend eerstejaars spelers (afkomstig uit JO 15-1)
 JO 17-1, vrijwel uitsluitend tweedejaars spelers (afkomstig uit JO 17-2) aangevuld met
een beperkt aantal talentvolle eerstejaars spelers (afkomstig uit de Jo 15-1) .
 Jo19-2, vrijwel uitsluitend eerstejaars speler (afkomstig uit de JO17-2).
 Jo19-1, vrijwel uitsluitend tweedejaars spelers(afkomstig uit de JO19-2 aangevuld met
een beperkt aantal talentvolle eerstejaars spelers (afkomstig uit de Jo 17-1) .
De verhouding voor de eerste teams ligt op circa 10 tweedejaars en 5 eerstejaars (dus 2 : 1).
De verhouding voor de tweede teams ligt op circa 5 tweedejaars en 10 eerstejaars (dus 1 : 2).
Bepalingen vervroegd overgaan tijdens competitie
Er gaan geen 1e jaars JO 19 junioren vervroegd over naar seniorenselecties tenzij zij over
uitzonderlijke talenten beschikken. Hierover vindt dan overleg plaats tussen technische
commissie/speler/trainer(s) en ouder(s). Overige jeugdspelers slaan geen leeftijdscategorie over
tenzij zij over uitzonderlijke talenten beschikken. Vrouwen en meisjes zijn in dit geval
uitgezonderd.
Indeling nieuwe leden
Nieuwe leden worden eerst in de niet-selectie elftallen ingedeeld (tenzij er sprake is van externe
scouting) doch kunnen na interne scouting alsnog doorstromen naar een selectie elftal.
Wedstrijdgroepen
De eerste selectiegroep bestaat uit maximaal 18 beschikbare spelers, die verplicht zijn om
minimaal 2x per week te trainen. Na de laatste training in die week worden minimaal 14 spelers
geselecteerd die de wedstrijd afwerken. De overgebleven spelers worden ingezet in het tweede
team. De dan nog resterende spelers worden ingedeeld in het derde team.
Bij zeventallen worden per wedstrijdgroep minimaal 9 en maximaal 10 spelers geselecteerd
Elftalopgaven
Bij de eerste verplichte elftalopgave moeten 11 spelers opgegeven worden en kunnen daarna
onder verantwoordelijkheid van de technisch coördinator maandelijks aanpassingen worden
gedaan.
Na 11 / 15 gespeelde wedstrijden in een team kunnen spelers niet meer lager in een team
ingedeeld worden. Seniorenteams worden altijd als een hoger team gewaardeerd in vergelijking
met jeugdteams.
Overgang JO 19 Junioren naar Senioren (zie Bijlage V, nog niet op deze site beschikbaar'
Tijdens de hele competitie is incidenteel doorstroming mogelijk van 2e jaars spelers uit de gehele
selectiegroep naar de bovenliggende leeftijdsgroep, na de winterstop gaat dit systematischer
waarbij spelers mee gaan trainen en ingezet worden bij het spelen van wedstrijden in
bovenliggende leeftijdsgroep, waarbij het maximaal aantal wedstrijden het maximum niet mag
overschrijden. Hiertoe worden voor de winterstop afspraken gemaakt tussen
senioren/juniorencoördinator en hoofdtrainers.
N.B. Ook voor andere groepen is een soortgelijke constructie mogelijk (bv van JO15-1 naar Jo17-
1-2)

Het begeleiden van senioren, junioren en pupillen
De taken en verantwoordelijkheden voor het begeleiden van jeugd en senioren in een
voetbalvereniging dienen door het kader te worden uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze
vermeld staan in de algemene leidersinstructie van FORZA ALMERE.
In het uitvoeren van het technisch beleidsplan is het selectiekader het directe aanspreekpunt voor
de coördinator. Trainers en spelers zijn als zodanig dus ook de medebewaker van het technisch
proces binnen de selectie-elftallen van onze vereniging. Hij/zij zal op de hoogte moeten zijn van
de overal visie en deze moeten uitdragen. Bij problemen op dit vlak informeert hij/zij de technisch
coördinator van zijn groep.

Werving en opleiding
De senioren- en jeugd selectie trainers (1, 2, 3, Jo19-1, Jo17-1,Jo15-1 ) hebben hun diploma
conform de KNVB reglementen. (Trainer-Coach 1, 2, 3 of JVT diploma)
De overige selectie trainers behoren minimaal te beschikken over de module van de betreffende
leeftijdscategorie welke zij trainen.
Keeperstrainers zullen ervaren keepers die lid zijn van de vereniging en/of oud-selectie keepers
met bij voorkeur een voetbaltechnische opleiding.
FORZA ALMERE biedt, op verzoek, kandidaat trainers aan een cursus te volgen met daarbij de
afspraak om na behalen van het diploma minimaal 1 jaar binnen de vereniging FORZA ALMERE
het trainersvak uit te oefenen.
Jaarlijks wordt het trainingskader twee keer getraind en bijgeschoold door de senioren
selectietrainer (met behulp van een senioren en jeugdselectie trainer).
Juniorenspelers worden (vrijwillig) ingezet als jeugdtrainers en scheidsrechters bij de Jo8 t/m
Jo12 , dit om de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten.

Keepers
Binnen de vereniging wordt gewerkt met minimaal twee keeperstrainers. (1x senioren en 1x
jeugd).
De geschikte leeftijd om met een specifieke keeperstraining te beginnen is rond het tiende
levensjaar.
Juist vanaf 6 jaar, als de meeste kinderen met voetballen beginnen, vertonen zij een enorme
beweeglijkheid. Zou een jongen of meisje op die leeftijd alleen maar keepen, dan wordt juist die
beweeglijkheid enorm ingedamd.
Tussen 8 en 12 jaar leren kinderen makkelijk nieuwe bewegingen aan. Van 8-10 jaar zijn dat
voetbalvaardigheden en van ongeveer 10-12 jaar de basistechnieken van het doelverdedigen.
Mocht men later alsnog stoppen met keepen kan men met deze werkwijze zonder problemen een
positie in het veld als voetballer innemen.
Daarom zouden spelers in de leeftijdsgroep van Jo 8 t/m Jo 10 het beste wisselend als
doelverdediger kunnen worden ingezet met als voordeel:
 Iedereen krijgt op deze wijze ervaring met het keepen en een eventueel talent wordt
opgemerkt.
 De keeper moet kunnen meevoetballen en moet dus ook alle voetbalvaardigheden
(passen, trappen, koppen enz) beheersen.
 Daarmee is keepen dus geen straf maar een uitbreiding van vaardigheden.
Om toch tegemoet te komen aan die spelers, die echt al voor het keepen gekozen hebben worden
er mogelijkheden geboden tot gerichte keeperstraining, wekelijks voor de Jo8/Jo9 keepers door
eigen (jeugd)- keepers en worden er open keepers bijeenkomsten gehouden voor de overige
Jo8/Jo9 keepers/spelers die willen ontdekken wat keepen is. De eindverantwoordelijkheid ligt bij

de keeperstrainer jeugd. Keeperstrainingen vinden plaats conform deelplan
doelverdedigertrainingen.
De seniorenkeepers worden door de keeperstrainer senioren begeleidt op onderdelen waarop
verbetering noodzakelijk is. Hij heeft hierover dan ook regelmatig contact met de senioren selectie
trainers.

Scouting
Een goed scoutingsysteem draagt zorg voor optimaal samengestelde selecties. De scouting moet
gericht zijn op scouten voor posities die in onze eigen gelederen matig bezet zijn.
Binnen de vereniging van FORZA ALMERE werkt een scoutingcommissie waarvan de voorzitter lid
is van de technische commissie. De scouting vindt plaats voor de seniorenselecties en de Jeugd
selecties Jo19 t/m Jo12.
De opdrachten worden verstrekt vanuit de technische commissie.
Alle spelers worden gescout volgens de TIPS-methodiek.
(Techniek,Inzicht,Persoonlijkheid,Snelheid)
De scoutingcommissie bestaande uit neutrale voetballers:
 Interne Scouting: Het beoordelen van de eigen spelers.
Het beoordelen van de eigen spelers in de selecties geschiedt door de hoofdtrainer
senioren en de hoofdtrainer jeugd. Zij houden hierbij ruggespraak met de onder hun
verantwoordelijkheid vallende andere trainers. Twee keer (winter/einde seizoen) brengt
de selectietrainer zijn selectie in kaart met behulp van het TIC observatieformulier. Zo
ontstaat een totaalplaatje van jeugd en senioren welke in de winterstop wordt
aangeboden aan de Technische Commissie.
Het beoordelen van de lagere teams geschiedt door de coördinatoren jeugd en senioren.
De resultaten en aanbevelingen worden besproken in het Technisch Overleg (overleg
tussen TC en selectietrainers).
 Externe Scouting:
Daar waar FORZA ALMERE in zijn selecties positioneel een speler mist zal de
scoutingcommissie op advies van de technische commissie extern gericht gaan scouten.
Ook tijdens wedstrijden in de regio worden opvallende spelers van de tegenpartij
genoteerd. De ingewonnen informatie gaat dan naar de technische commissie die de
speler en zijn huidige club inlicht, waarna de speler met toestemming van zijn huidige club
maximaal 2 trainingen op proef mee gaat doen. Daarna wordt een eindoordeel gevormd.
Het oriënterend scouten in de regio is ook een vorm van externe scouting met het doel op
de hoogte te blijven van de ontwikkeling van andere clubs.
 Wedstrijd-/tegenstander Scouting:
De analyse van tegenstanders a.d.h.v. beoordelingsformulieren om een zo goed mogelijke
indruk te krijgen van komende tegenstanders in de competitie of beker geschiedt
incidenteel alleen bij de senioren. Dit kan ook door collega trainers gebeuren. De
bevindingen worden besproken met de betreffende trainer(s).
 Assisteren en adviseren bij indeling- en selectiewedstrijden.
Bij de indeling- en selectiewedstrijden kan men ter ondersteuning gebruik maken van de
leden van de scoutingcommissie.

Trainingen en wedstrijden
Trainingen
We streven naar twee trainers per trainingsgroep.

Een trainingsgroep bestaat maximaal uit twee elftallen of drie zeventallen.
De eerste twee selectieteams trainen minimaal 2x per week (facultatieve mogelijkheid tot extra
training op vrijdag) en de overige teams naar behoeven 1x per week. Vanaf de Jo12 teams
worden een aantal eerstejaars spelers die buiten de selectie vallen, bij de eerste training van de
week van de tweede selectiegroep betrokken. Daarnaast trainen deze spelers gewoon bij het
eigen team voor de tweede keer. Zo trainen dus eerstejaars Jo12 spelers uit de Jo 12-3
bijvoorbeeld op maandag mee met de Jo12-2 en op woensdag met hun eigen team. Zo krijgen
ook zij de kans om zich verder te ontwikkelen en alsnog de stap naar de selectie te maken.
Bij aanvullen tekorten voor een wedstrijd in de selectie wordt ook van hen als eerste gebruik
gemaakt.
Alleen bij extreme (weer)omstandigheden zal de trainer besluiten niet te trainen.
Bij complete afgelasting op de wedstrijddag traint men volgens een vooraf vastgesteld schema.
Verzoeken tot trainen bij andere clubs i.v.m. studie worden door de technische commissie
behandeld waarna bij voorkleur de trainers de contacten overnemen en onderhouden.
Wedstrijden
Voor de competitie vinden, na minimaal 1x trainen, oefenwedstrijden plaats conform onderstaand
model:

Pupillen: selectie minimaal 2 lagere teams 2
Junioren: selectie minimaal 4 lagere teams 2
Senioren: selectie minimaal 4 lagere teams 2

Per seizoen worden gemiddeld 22 competitiewedstrijden gespeeld.
Het behalen van het kampioenschap door Jo12 t/m Jo19 m en senioren betekent automatisch
promotie naar een hogere klasse. In verband met de herverdeling na de winterstop wordt er bij de
pupillen niet over een kampioenschap gesproken en is van promotie slechts sprake op eigen
verzoek.
Bij de jeugdteams wordt gestreefd naar minimaal twee toernooien (1x thuis en 1x uit) voor,
tijdens of na het seizoen.

Aanbod activiteiten binnen de vereniging FORZA ALMERE
Opleiding- en evaluatie activiteiten
De coördinator opleidingen is verantwoordelijk voor het opleiden van begeleiders en trainers.
Jaarlijks wordt het begeleidingskader scholing op technisch gebied aangeboden door de TC,
eventueel met de medewerking van deskundigen. Het Voetbaltechnisch beleidsplan wordt hen dan
gepresenteerd.
Er wordt dan tevens geëvalueerd wat er in organisatorische zin goed en fout gaat.
Jaarlijks wordt het trainingskader twee keer geschoold door de Technische Commissie met hulp
van de betaalde trainers. Naast de theorie (“Trainen van Jeugdspelers”) vindt er ook een
praktijkgedeelte plaats.
Keepers dag
Het streven van de Technische Commissie is om elke twee jaar een (open) keepersdag op onze
accommodatie te organiseren in samenwerking met de keeperstrainers.
Thema avonden i.s.m. Businessclub
Eens per jaar wordt, in samenwerking met de businessclub, een thema-voetbalavond
georganiseerd voor de gehele vereniging.
Nevenactiviteiten
Naast het voetbal worden er nog tal van nevenactiviteiten georganiseerd zoals:
 4 tegen 4 Toernooien tijdens het seizoen.

 Herfsttoernooi en Paasmixtoernooi waarbij vriendjes/vriendinnetjes worden uitgenodigd.
 Voetbalkampen voor jeugdelftallen/teams aan het eind van het seizoen.
 Winterstopactiviteiten waaronder Kerstzaalvoetbal en Sinterklaasviering.
 Nieuwjaarswedstrijden tussen jeugdkader en jeugdselecties.
 Voetbal in de zaal.

Medische begeleiding
De medische taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door een verzorger/ hersteltrainer
(NGS = Nederlands Genootschap Sportmassage) en een fysiotherapeut.
Daarnaast is er incidenteel samenwerking met een sportschool mogelijk.
Voorafgaand aan het seizoen maken zij hun werkafspraken bekend aan de TC en de
spelersgroepen. Zij overleggen samen over de juiste behandeling van de blessures van spelers
van de seniorenselecties 1,2 en 3 en de jeugdselecties . Voor de overige teams hebben zij een
adviserende rol.
Ook worden zij geacht aandacht te hebben voor opleiding van begeleiders van overige elftallen
zodat ook daar primaire verzorgende handelingen verricht kunnen worden.
De verzorger dient op de trainingsavonden en bij de wedstrijden van de 1e senioren selectie
aanwezig te zijn. Bij verhindering zorgt hij/zij zelf voor een vervanger.
Uitgangspunt is een selectiespeler speelklaar te krijgen voor de eerstkomende wedstrijd anders
dan via verwijzing/behandeling door de huisarts.

Randvoorwaarden uitvoering voetbaltechnisch beleidsplan
Het bestuur zal bij uitvoering van dit VoetbalTechnisch BeleidsPlan (VTBP) financiële ruimte
creëren:
 voor seniorenselectie trainers ( 1, 2, en Vrouwen)
 voor jeugdselectie trainers (Jo12 t/m Jo19))
 voor keepers trainers (senioren/jeugd)
 voor medische begeleiding
 voor scoutingwerkzaamheden
 voor opleidingstaken
 voor goede trainingsmaterialen m.n. ballen
 voor nevenactiviteiten
 voor kampioenschappen

Tot slot
De reden van het samenstellen van dit VoetbalTechnisch BeleidsPlan is dat er duidelijk behoefte
bestaat aan een nieuwe voetbalvereniging met goede, duidelijke en herkenbare technische
organisatie.
Een herkenbaar en aansprekend plan dat door de gehele vereniging wordt gedragen en
uitgedragen.
Het is dan ook noodzakelijk dit VTBP jaarlijks te toetsen en aan het eind van ieder seizoen te
evalueren met behulp van een sterkte/zwakte analyse. De technische commissie zal hier zorg
voor dragen.
Een ambitieuze vereniging zoals de onze, waarin wordt gestreefd naar vooruitgang van het
niveau van de individuele jeugdspeler, de senioren en de organisatie, kan eigenlijk niet zonder
een VTBP.
Met de medewerking van onze toekomstige trainers, onze kaderleden en overige leden hopen wij
dat dit VTBP in de toekomst zijn vruchten zal gaan afwerpen in Almere.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!